Regulamin sklepu internetowego www.ofhabit.com

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.ofhabit.com („Sklep”). Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień.

INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

§1

 1. Sklep internetowy www.ofhabit.com jest prowadzony przez of HABIT Agata Borowska z siedzibą pod adresem: ul. Bruzdowa 116s/4, 02-991 Warszawa, NIP: 9481839501, REGON: 367448532 („Sprzedawca” lub „Usługodawca”)
 2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej:
 3. Definicje:
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy,
 • Konsument – Użytkownik (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) będący osobą fizyczną dokonujący poprzez Sklep czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Konto – zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez Usługodawcę, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację i dokonywanie transakcji zakupu usług lub rzeczy poprzez Sklep internetowy,
 • Produkt – towar oferowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu,
 • Użytkownik/Klient – pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, zawierająca umowę z Usługodawcą, w tym także Konsument,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu za Sprzedawcą.
ZAMÓWIENIA

§2

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu oraz zawierać z Usługodawcą umowy w zakresie Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. W zakresie Produktów Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę sprzedaży na odległość – za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje na temat Produktów, w tym ich ceny, są dostępne na odpowiednich podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.
 3. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i posiadających aktywne Konto lub wypełnienie formularza rejestracji lub wypełnienie formularza z danymi do dostawy („zakup bez rejestracji”).
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. W celu zawarcia umowy określonej w ust. 2 powyżej Użytkownik powinien:
  • wejść na stronę internetową Sklepu,
  • zapoznać się z Regulaminem,
  • zapoznać się z Produktami oferowanymi przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu i informacjami na ich
  • temat znajdującymi się na podstronach dotyczących Produktów,
  • wybrać Produkt lub Produkty spośród dostępnych w Sklepie i dodać je do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk z symbolem koszyka,
  • skalkulować koszty wysyłki Produktów poprzez kliknięcie w przycisk „Oblicz koszty wysyłki”,
   wypełnić Formularz Zamówienia, do którego Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”, w którym należy podać dane osobowe, adres dostawy oraz wybrać sposób płatności,
  • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego “check-boxa”,
  • kliknąć w przycisk oznaczony słowami „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 6. Umowa, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje zawarta w momencie złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 7. Po zawarciu umowy zgodnie z ust. 5 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy, oraz odnośniki umożliwiające pobranie Regulaminu oraz formularza odstąpienia od umowy.
SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

§3

 1. Cena danego Produktu podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto. Waluta w której prezentowane są ceny zależy od lokalizacji Użytkownika lub kraju dostawy. W przypadku gdy Użytkownik znajduje się w Polsce lub adres dostawy znajduje się w Polsce, ceny są prezentowane w złotych polskich. W innym przypadku ceny prezentowane są w EURO.
 3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie zapłaty za Produkty w jeden z następujących sposobów płatności:
  • płatność przelewem na konto bankowe Usługodawcy dla płatności w polskich złotych nr 94 1240 1040 1111 0010 7386 0973, dla płatności w EURO nr PL41 1240 1040 1978 0010 7386 1257 (SWIFT: PKOPPLPWXXX) w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia; W tytule należy podać numer Zamówienia. Po upływie podanego powyżej terminu, Zamówienie zostanie anulowane.
  • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – system płatności internetowych. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są PayPro S.A. – Agent Rozliczeniowy – prowadzący system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczący usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro S.A. jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
  • reklamacje dotyczące płatności, składane przez Klientów, powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację ww. podmiotom świadczącym obsługę płatności internetowych w ramach serwisu Przelewy24.pl.
  • Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Produkt i ewentualnych kosztów przesyłki. Maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
  • Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
  • Łączna cena do zapłaty, której zobowiązany jest Użytkownik obejmuje cenę wszystkich zamówionych Produktów oraz koszt ich dostawy określony w §4 poniżej.
DOSTAWA I ODBIÓR

§4

  1. Termin realizacji Zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania Zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego Zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji Zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pośrednictwem firm spedycyjnych:
   • DPD Polska Sp. z o.o.
   • Poczta Polska S.A.
  3. Paczki wysyłane Pocztą Polską S.A. nie są ubezpieczone. Paczki przesyłane kurierem są ubezpieczone.
  4. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera DPD Polska Sp. z o.o., Klient zobowiązuje się skontaktować ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania.
  5. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., Klient zobowiązuje się skontaktować ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania.
  6. Dokładne opłaty za dostawę Produktów są podawane w procesie składania Zamówienia. Przewidywany czas dostawy, na terytorium RP, to 3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Przewidywany czas dostawy poza terytorium RP podany jest na stronie sklepu w odnośniku DOSTAWA I PŁATNOŚCI.
  7. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

§5

 1. Administratorem danych osobowych jest of HABIT Agata Borowska z siedzibą pod adresem: ul. Bruzdowa 116s/4 02-991 Warszawa, NIP: 9481839501, REGON: 367448532. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub na adres e-mail: hello@ofhabit.com
 2. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu:Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.
  • przedstawienia oferty lub zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO). Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy;
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe – na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ponadto odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku korzystania przez Klienta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  • W przypadku korzystania przez Klienta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Usługodawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do Sklepu;
  • utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu.
 8. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Sklepu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 9. Przeglądarka internetowa Użytkownika zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 10. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przeglądarki internetowej.
 11. Przechowywane informacje i uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 12. Informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych są dostępne pod adresami:
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§6

 1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy obejmującej Produkty bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania Zamówienia.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 3. Zwrotowi podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.
 4. Oświadczenie może być wysłane na adres ul. Bruzdowa 116s/4, 02-991 Warszawa lub mailem na adres:
 5. Przykładowy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Ustawa”) oraz dodatkowo dostępny na stronie sklepu w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Użytkownika w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
  • Użytkownik ma obowiązek odesłać Sprzedawcy Produkt na adres ul. Bruzdowa 116s/4, 02-991 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Produktu. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Użytkownik; Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy sposób dostarczenia Produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Użytkownika.
  • Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wchodzących w skład zamówienia będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
REKLAMACJE

§7

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika – mailowo na adres .
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać zwięzły opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika (numer zamówienia ze Sklepu oraz imię i nazwisko).
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
   • jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
   • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
   • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
   • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
  2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym, zostanie udostępniony Użytkownikom z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.
  3. Regulamin, udostępniany jest w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.