Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy obejmującej Produkty bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania Zamówienia.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 3. Zwrotowi podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.
 4. Oświadczenie może być wysłane na adres ul. Bruzdowa 116s/4, 02-991 Warszawa lub mailem na adres: hello@ofhabit.com
 5. Przykładowy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Ustawa”) oraz dodatkowo dostępny TUTAJ. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Użytkownika w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
  • Użytkownik ma obowiązek odesłać Sprzedawcy Produkt na adres ul. Bruzdowa 116s/4, 02-991 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Produktu. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Użytkownik;
  • Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy sposób dostarczenia Produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Użytkownika. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wchodzących w skład zamówienia będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika – mailowo na adres hello@ofhabit.com.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać zwięzły opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika (numer zamówienia ze Sklepu oraz imię i nazwisko).
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).